Regulamin korzystania z bonów podarunkowych w Centrum Estetyki Ciała

§ 1

1. Centrum Estetyki Ciała (zwane dalej „Centrum”) oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Centrum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Centrum Estetyki Ciała, których treść dostępna jest na stronie www.cec.wloclawek.pl.
2. Centrum posiada w ofercie następujące rodzaje bonów podarunkowych:
1) Bony wartościowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie bonu podarunkowego, w wysokości ustalonej uprzednio jednostronnie przez Centrum bądź w wysokości określonej w chwili zakupu przez klienta Centrum.
2) Bony zabiegowe, wystawiane, w zależności od okoliczności, na życzenie klienta Centrum.

 

§ 2

1. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego  sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
3. Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać w ramach bonu podarunkowego, powinna być dokonana w okresie co najmniej 3 tygodni przed datą upływu jego ważności. W przypadku zgłoszenia rezerwacji zabiegu po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Centrum dokona rezerwacji zabiegu wyłącznie w przypadku dostępności poszczególnych zabiegów oraz w terminach zaoferowanych przez Centrum. Centrum oświadcza, iż nie odpowiada za niemożliwość skorzystania z bonu podarunkowego przez jego posiadacza w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji zabiegu nastąpi w okresie krótszym aniżeli 3 tygodnie do daty upływu ważności bonu podarunkowego. W takim przypadku posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego zabiegu, natomiast nie jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany zabieg.
4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści  dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Centrum z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 3

1. Posiadacz bonu wartościowego może z niego skorzystać w jeden z następujących sposobów:
1) wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu wartościowego na konkretne zabiegi, zgodnie z aktualną ofertą Centrum (z wyłączeniem ofert promocyjnych oraz zabiegów medycyny estetycznej/ laseroterapii);
2) dokonać zakupu produktów oferowanych w Centrum.
3) wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu wartościowego, w części na konkretne zabiegi, zgodnie z aktualną ofertą Centrum, a w części na zakup produktów oferowanych w Centrum.
2. W przypadku gdy w okresie ważności bonu wartościowego jego posiadacz nie wykorzysta bonu w pełnej wysokości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez Centrum.
3. W przypadku gdy łączna wartość zakupionych produktów i wykorzystanych zabiegów, przez posiadacza bonu wartościowego, będzie wyższa aniżeli kwota wskazana na dokumencie bonu wartościowego, jego posiadacz będzie zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy.
4. Posiadacz bonu zabiegowego uprawniony jest do jego wykorzystania poprzez skorzystanie z konkretnego zabiegu, na który bon ten został wystawiony lub innego zabiegu z dostępnych w ofercie.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.

§ 4

1. Zabiegi realizowane są w wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum.
2. W celu dokonania rezerwacji usługi Centrum, posiadacz bonu podarunkowego jest zobowiązany skontaktować się z recepcją Centrum telefonicznie pod numerami: 54 232 36 36 i 661 457 279.

§ 5

1. Centrum nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych.
2. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznany zostanie przez Centrum za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
3. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Centrum na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
4. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.

§ 6

1. Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Kupujący bon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu podarunkowego poinformować osobę, której przekaże bon podarunkowy o warunkach korzystania z bonów podarunkowych zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o skutku przyjęcia bonu podarunkowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji posiadaczowi bonu podarunkowego, o których mowa powyżej Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia posiadacza bonu podarunkowego.
4. Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.